5651 Uyum Danışmanlığı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (Bundan böyle “5651 Sayılı Kanun” olarak anılacaktır.) adından da anlaşıldığı üzere internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve işlenen suçlarla mücadele edilmesi saikıyla yürürlüğe girmiştir. Kanun; yer, erişim, içerik ve toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek ve aynı zamanda internet ortamındaki suçlarla mücadele etmeyi amaçlamaktadır.

5651 Sayılı Kanun suçlara, özel hayatın gizliliğini ihlal eden fiillere ve kişilik haklarının ihlaline sebebiyet veren eylemlere karşı bir dizi yaptırım öngörmektedir. Söz konusu yaptırımlar fiilin niteliğine göre adli ya da idari yaptırımlar olabilmektedir. Bu bağlamda internet ortamındaki hukuka aykırı eylemler dolayısıyla idari yaptırımlar hasebiyle para cezaları uygulanabileceği gibi adli yaptırımlar durumunda hapis cezaları söz konusu olabilecektir.

5651 Sayılı Kanun suçlarla mücadele ederken eş zamanlı olarak internet ortamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler için bazı yükümlülükler öngörmektedir. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda gerçek veya tüzel kişilerin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı aşikârdır. Yükümlülükler loglama yöntemi ile veri ve bilgilerin toplanması, zaman damgası ile verilerin bütünlük değerlerinin saklanması, gizliliğinin temin edilmesi, trafik kayıtlarının tutulması, erişim kayıtlarının toplanması… vb. şeklinde özetlenebilinecektir. Bu bağlamda internet ortamında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin 5651 Sayılı Kanunun öngördüğü yükümlülüklere uyum sağlaması gerekmektedir. Yine internete toplu olarak erişimin sağlandığı ortamlarda suçu işleyen, kişilik haklarını ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden kişilerin tespit edilebilmesi açısından teknik güvenlik tedbirlerinin alınması ve loglamaların yapılması gerekmektedir. Aksi durumda kimlik ve zaman açısından tespit edilemeyen ihlaller de toplu erişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler hukuka aykırı fiiller sebebiyle bizzat sorumlu olacaklardır.

5651 Sayılı Kanuna uyum çalışması gerek kanunun getirdiği yükümlülüklere uyum sağlama gerekse hukuki açıdan gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğunu bertaraf etmek açısından teknik çözümler sunulmasından ibarettir. Süreç içerisinde hukuki destek teknik altyapı çözümleri ile desteklenerek gerçek ve tüzel kişiler 5651 Sayılı Kanuna uygun hale getirilmektedir.